Night mode

Hidden Blade

Genre: Drama, History, Thriller

Actor: Tony Leung Chiu-wai, Yibo Wang, Lei Huang

Director: Er Cheng

Country: China

Duration: 128

Quality: 01

Release: 2023

IMDb: 6.9